FonTel - rejestratory rozmów telefonicznych
FonTel - Rejestator rozmów

FonTel - Rejestrator rozmów

Instrukcja obsługi

Spis treści

Aplikacja FonTel - Rejestrator rozmów przeznaczona jest dla telefonów z systemem Android od wersji 2.3.6. Jej działanie jest mocno uzależnione od możliwości telefonu - jego wersji oprogramowania systemu Android oraz własnych rozwiązań producenta. Oznacza to, że nie na każdym telefonie możliwa będzie rejestracja rozmów. W niektórych przypadkach może pomóc aktualizacja oprogramowania telefonu lub wyłączenie zaawansowanych opcji polepszania jakości dźwięku, jeżeli telefon jest w takie wyposażony.

Instalacja

Instalacja aplikacji możliwa jest za pomocą sklepu Google Play. Wersja bezpłatna ma ograniczone przechowywanie zarejestrowanych rozmów do 3 dni oraz pozbawiona jest możliwości synchronizacji z usługami Dropbox, Dysk Google i OneDrive.

Aby aplikacja działała poprawnie, po zainstalowaniu należy wybrać miejsce przechowywania archiwum rozmów (pamięć wewnętrzna telefonu, karta SD) oraz określić tzw. źródło dźwięku. Niewłaściwe ustawienie opcji źródła dźwięku może skutkować brakiem nagrywania rozmów lub brakiem głosu rozmówcy w nagraniu. Opcja ta może być dla każdego telefonu inna dlatego należy wykonać dowolną rozmowę i sprawdzić, czy w nagraniu poprawnie słychać obu rozmówców. Jeżeli nie da się odtworzyć nagrania lub słychać jedynie jednego z rozmówców, należy zmienić ustawienia opcji źródło dźwięku na inne. Dla większości telefonów odpowiednia wartość to "Rozmowa telefoniczna", "Mikrofon" lub "Domyślne". Po ustawieniu tych opcji aplikacja automatycznie nagrywa wszystkie rozmowy telefoniczne.

Prawidlowe ustawienie opcji źródło dźwieku umożliwia kreator konfiguracji, który uruchomi się przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu. Kreator będzie prosił o wykonanie testowych rozmów i sam będzie dobierał ustawienia opcji nagrywania, użytkownik będzie musiał jedynie ocenić, czy rozmowa została poprawnie zarejestrowana.

Obsługa

Główne okno aplikacji widoczne po jej uruchomieniu składa się z następujących elementów:

Lista rozmów

Rozmowy na liście rozmów pogrupowane są według dat. Każda rozmowa na liście zawiera numer telefonu i nazwę kontaktu oraz zdjęcie, jeżeli zostały przypisane do numeru, czas rozpoczęcia, czas trwania rozmowy i wielkość pliku nagrania, a także notatkę, jeżeli została wprowadzona do rozmowy. Kierunek rozmowy symbolizuje strzałka skierowana do lub od numeru rozmówcy.

Po kliknięciu w wybraną rozmowę pojawi się menu, z którego możemy wybrać następujące czynności:

Dłuższe przytrzymanie wybranej rozmowy spowoduje rozpoczęcie odtwarzania nagrania.

Zaznaczając pola wyboru po lewej stronie pozycji na liście rozmów można wybrać dowolną liczbę rozmów i wykonać następujące operacje:

Rozmowy z różnych dni na liście rozmów rozdzielone są nagłówkiem z datą oraz liczbą nagranych rozmów danego dnia. Kliknięcie w nagłówek ukrywa wszystkie rozmowy danego dnia, ponowne kliknięcie przywraca ich widoczność. Dłuższe przytrzymanie dowolnego nagłówka spowoduje ukrycie lub pokazanie wszystkich rozmów (ukrycie wszystkich rozmów wygodne jest do przewinięcia się do odległego dnia).

Filtrowanie listy rozmów

Lista rozmów może prezentować wszystkie rozmowy lub tylko wybrane, według poniższych kryteriów:

Filtrowanie listy rozmów nie ma wpływu na kryteria nagrywania rozmów. Nazwa aktualnie wybranego filtru widoczna jest jako tytuł aplikacji, nad listą rozmów. Napis "Wszystkie" oznacza, że filtr jest wyłączony i wszystkie zarejestrowane rozmowy widoczne są na liście rozmów.

Wyszukiwanie rozmów

Po kliknięciu w symbol lupy możliwe jest wyszukiwanie rozmów. Wyszukiwać rozmowy można po numerze telefonu, nazwie kontaktu lub treści notatki.

Wbudowany odtwarzacz rozmów

Nagrania rozmów zapisywane w formacie WAV (G.711) domyślnie odtwarzane są za pomocą wbudowanego odtwarzacza rozmów. Posiada on następujące elementy:

Konfiguracja

Ustawienia aplikacji podzielone są na następujące sekcje:

Zmiana większości ustawień zostanie wprowadzona dopiero po powrocie do głównego okna aplikacji.

Ogólne

Język - wybór języka aplikacji

Styl - styl wyglądu aplikacji: jasny lub ciemny.

Powiadomienia - pokazuje ikonkę aplikacji na panelu powiadomień. Ikonka może zmieniać swój wygląd w zależności od działania programu:

Wyłączenie opcji Powiadomienia może w przypadku niektórych modeli telefonów powodować zakończenie usługi nagrywania rozmów przez system Android i w efekcie brak nagrywania rozmów.

Ikona powiadomień - ikona aplikacji w górnym polu powiadomień może być:

Neutralna ikona aplikacji - zmienia nazwę aplikacji na Optimizer oraz ikonę aplikacji i powiadomień na logo systemu Android (robot) by ukryć aplikację przed osobami niepowołanymi, przypadkowymi. Zmiana ikony następuje zwykle po kilku sekundach po wyjściu z okna Ustawień. Ze względu na ograniczenia systemu Android nazwa i ikona aplikacji w systemowym Menedżerze aplikacji (w ustawieniach systemu Android) pozostanie niezmieniona. Dodatkowo dostęp do aplikacji powinien być chroniony hasłem (Bezpieczeństwo -> Ochrona aplikacji)

Własny odtwarzacz - nagrania będą odtwarzane wbudowanym w aplikację odtwarzaczem prezentującym graficzny wykres rozmowy. Odznaczenie tej opcji spowoduje odtwarzanie nagrań domyślnym systemowym odtwarzaczem dźwięku. Nagrania zapisane w formacie AMR będą odtwarzane za pomocą systemowego odtwarzacza niezależnie od ustawienia tej opcji.

Odtwarzaj przez - wybór domyślnego wyjścia dźwięku podczas odtwarzania nagrań własnym odtwarzaczem: Słuchawka lub Głośnik. Dodatkowo, w trakcie odtwarzania nagrania w każdej chwili można przełączyć dźwięk pomiędzy głośnikiem a słuchawką.

Nagrywanie

Włącz nagrywanie rozmów - włącza lub wyłącza automatyczne nagrywanie rozmów. Jeżeli opcja powiadomień jest włączona, w polu powiadomień pojawi się ikonka aplikacji potwierdzająca włączenie nagrywania rozmów: standardowa gdy nagrywanie jest włączone, przekreślona gdy nagrywanie jest wyłączone.

Źródło dźwięku - wybór źródła dźwięku, który jest nagrywany. Niewłaściwe ustawienie tej opcji może powodować brak głosu rozmówcy w nagraniu lub zupełny brak nagrywania rozmów. Dla każdego modelu telefonu inne ustawienie tej opcji może być właściwe, dlatego ważne jest, by po zainstalowaniu programu sprawdzić, które ustawienie daje najlepszy rezultat. Dla większości modeli telefonów zwykle jest to Rozmowa telefoniczna, Mikrofon lub Domyślne. Sprawdzenie polega na ustawieniu opcji kolejno na jedną z tych wartości i wykonaniu testowej rozmowy telefonicznej.

Częstotliwość próbkowania - wybór częstotliwości próbkowania podczas nagrywania rozmów. Domyślną wartością jest 8kHz, lecz niektóre modele telefonów nie obsługują poprawnie tej częstotliwości i nagrywają dźwięk z częstotliwością 16kHz. Skutkuje to zniekształconym, spowolnionym dźwiękiem nagranej rozmowy. W takich przypadkach należy wybrać wartość 16kHz. Większa częstotliwość próbkowania wpływa na wielkość pliku nagrania rozmowy, lecz zwykle nie poprawia w znaczący sposób jakości dźwięku, zatem w pozostałych przypadkach należy ustawić 8kHz.

Format zapisu - format plików dźwiękowych nagrań rozmów. Domyślnie jest to WAV z kompresją G.711, który zapewnia dobrą jakość dźwięku, niskie obciążenie procesora, jest obsługiwany przez wbudowany w aplikację odtwarzacz oraz jest obsługiwany przez zdecydowaną większość systemów operacyjnych oraz programów odtwarzających dźwięki. Wadą jego jest stosunkowo duża objętość plików. Format AMR NB (dostępny od wersji 4.1.2 systemu Android) pozwala na znaczne zmniejszenie objętości plików, lecz może powodować większe obciążenie procesora, nie jest obsługiwany przez wbudowany w aplikację odtwarzacz oraz mogą wystąpić problemy z odtworzeniem nagrania na starszych systemach operacyjnych (w przypadku udostępnienia pliku nagrania). W przypadku współpracy aplikacji z oprogramowaniem FonTel Backup zalecanym formatem zapisu jest format WAV.

Wzmocnienie dźwięku - umożliwia ustawienie wzmocnienia nagrywanego dźwięku w zakresie od 0dB do 30dB. Wzmocnienie może być przydatne w sytuacji gdy wszystkie nagrania rozmów mają małą głośność. Ustawienie zbyt dużego wzmocnienia może powodować zniekształcenie dźwięku w nagraniach rozmów.

Automatyczna regulacja wzmocnienia - umożliwia nagrywanie ze zmiennym wzmocnieniem by wyrównać głośność cichych i głośniejszych fragmentów rozmowy. Opcja może być przydata w sytuacji gdy jest duża różnica w głośności rozmówców w nagranich, np. gdy we wszyskich nagraniach głos drugiego rozmówcy jest znacznie słabiej słyszalny.

Maksymalne automatyczne wzmocnienie - maksymalna wartość wzmocnienia podczas automatycznej regulacji wzmocnienia. Ustawienie zbyt dużej wartości może powodować nadmierne wzmocnienie szumu (fragmentów rozmowy, gdy nikt nie mówi) i wypełnienie przerw pomiędzy głosami rozmówców hałasem.

Nagrywaj rozmowy - wybór sposobu rejestrowania rozmów. Możliwe są następujące ustawienia:

Opóźnienie nagrywania rozmów wychodzących - czas, po jakim rozpocznie się nagrywanie rozmowy wychodzącej. W przypadku rozmów wychodzących nie ma informacji o momencie nawiązania połączenia, zatem nagranie obejmuje również czas zestawienia połączenia. Jeżeli jest on znacząco długi, można pominąć go w nagraniu ustawiając opóźnienie by zmniejszyć czas ciszy na początku nagrania.

Nagrywanie z wyprzedzeniem rozmów przychodzących - jeżeli telefon zbyt wolno informuje aplikację o rozpoczęciu rozmowy (odebraniu rozmowy przychodzącej), nagranie może zacząć się zbyt późno ucinając początek konwersacji. Wtedy można włączyć nagrywanie z wyprzedzeniem, by nie utracić w nagraniu początku rozmowy. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie modele telefonów poprawnie realizują tą funkcję i po jej włączeniu zawsze należy sprawdzić, czy rozmowa jest nagrana prawidłowo (czy obie strony są dobrze słyszalne).

Pokaż przyciski nagrywania - włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie dodatkowych przycisków na ekranie podczas trwania rozmowy pozwalających na zachowanie nagrania lub usunięcie nagrania trwającej rozmowy. W ten sposób można domyślnie nagrywając wszystkie rozmowy w pewnych przypadkach decydować, że nagranie danej rozmowy powinno zostać usunięte jeszcze podczas trwania rozmowy.

Nagrywaj rozmowy przez Bluetooth - wyłączenie tej opcji spowoduje nienagrywanie rozmów prowadzonych przy podłączonym zestawie Bluetooth, co może być przyadtne gdy telefon nie wspiera nagrywania rozmów prowadzonych przez urządzenia Bluetooth.

Źródło dźwięku Bluetooth - umożliwia ustawienie innego źródła dźwięku dla rozmów prowadzonych poprzez zestaw Bluetooth. Niektóre telefony poprawnie nagrywają rozmowy prowadzone przez urządzenia Bluetooth ale wymagają ustawienia innego źródła dźwięku niż dla rozmów prowadzonych w sposób tradycyjny.

Pomijane numery - lista numerów, z którymi rozmów nie należy rejestrować. Numery można wprowadzać ręcznie lub można dodać wybrany kontakt - spowoduje to dodanie wszystkich numerów przypisanych do danego kontaktu.

Dopuszczone numery - lista numerów, z którymi należy nagrywać rozmowy. Pusta lista oznacza, że wszystkie rozmowy będą rejestrowane (chyba, że lista Pomijane numery zawiera jakieś pozycje). Jeżeli na liście są wprowadzone numery, aplikacja nagrywa rozmowy jedynie z tymi numerami obecnymi na liście.

Zapytaj po rozmowie - powoduje wyświetlenie okienka po zakończeniu każdej rozmowy z zapytaniem o decyzję, czy nagranie rozmowy zachować czy usunąć oraz umożliwia wprowadzenie notatki do rozmowy.

Ukryj zapytanie po - czas na decyzję po zakończeniu rozmowy odnośnie zachowania lub usunięcia nagrania. Gdy minie ustawiony czas i użytkownik nie wyda dyspozycji, nagranie jest zachowane lub usuwane zgodnie z opcją Gdy upłynie czas

Gdy upłynie czas - domyślne zachowanie aplikacji, gdy minie czas ustawiony w opcji Ukryj zapytanie po.

Archiwum

Dysk archiwum - lokalizacja archiwum rozmów. W zależności od ilości wolnego miejsca archiwum może być umieszczone w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie SD. Umieszczenie archiwum w prywatnej pamięci wewnętrznej (/data/data/...) umożliwi ukrycie archiwum i zabezpieczy pliki nagrań przed nieautoryzowanym skopiowaniem czy skasowaniem z poziomu systemu plików.

Utrzymuj wolne miejsce - opcja pozwalająca na automatyczną kontrolę ilości wolnego miejsca na dysku archiwum.

Minimalna ilość wolnej pamięci - minimalna ilość wolnego miejsca, którą aplikacja powinna zachować na dysku archiwum. W przypadku, gdy ilość wolnego miejsca jest mniejsza niż ustalona, aplikacja automatycznie rozpocznie usuwanie najstarszych nagrań z archiwum by zwolnić wymaganą ilość miejsca.

Usuwaj nagrania po - maksymalny czas przechowywania zarejestrowanych rozmów w archiwum. Darmowa wersja aplikacji przechowuje nagrania jedynie przez 3 dni.

Bezpieczeństwo

Ochrona aplikacji - umożliwia zabezpieczenie dostępu do aplikacji hasłem. Przywołanie aplikacji spowoduje wyświetlenie zapytania o hasło i jeżeli nie będzie ono prawidłowe, aplikacja pozostanie ukryta. Nie wpływa to w żaden sposób na nagrywanie rozmów. Wprowadzenie pod rząd 10 błędnych haseł skutkuje skasowaniem hasła szyfrującego nagrania, by zabezpieczyć poufność nagrań w archiwum w przypadku próby odgadnięcia hasła dostępu do aplikacji (nagrania pozostaną dalej zaszyfrowane, jeżeli było wcześniej ustalone hasło szyfrujące nagrania; aby je odsłuchać po pomyślnej autoryzacji wystarczy ponownie je wprowadzić w opcji Hasło szyfrujące)

Zablokuj po - czas, po którym aplikacja zostanie zablokowana i jej przywołanie będzie wymagało wprowadzenia hasła.

Hasło aplikacji - hasło, które trzeba będzie wprowadzić, by przywołać aplikację.

Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami - użytkownik (po podaniu Hasła użytkownika zamiast Hasła aplikacji) nie będzie mógł usuwać nagranych rozmów oraz zmieniać ustawień aplikacji. Aby przełączyć się pomiędzy użytkownikami wystarczy wymusić przywołanie okienka z prośbą o hasło, np. blokując telefon i odblokowując go.

Hasło użytkownika - hasło użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami.

Szyfruj nagrania - włączenie tej opcji spowoduje zapisywanie nagrań rozmów w postaci zaszyfrowanej. Zaszyfrowanych plików nagrań nie da się odtworzyć poza aplikacją. Oznacza to, że nawet w przypadku utraty telefonu lub karty SD z archiwum rozmów nikt niepowołany nie powinien poznać treści rozmów. Aby osoba niepowołana nie mogła odsłuchać nagrań bezpośrednio z aplikacji, należy dodatkowo ustanowić hasło dostępu do aplikacji.

Hasło szyfrujące - hasło, którym będą szyfrowane wszystkie nagrywane rozmowy. Po usunięciu lub zmianie hasła szyfrującego próba odtworzenia zaszyfrowanego nagrania spowoduje wyświetlenie okienka z prośbą o wprowadzenie właściwego hasła, którym dane nagranie zostało zaszyfrowane.

Synchronizacja

Aplikacja umożliwia automatyczne kopiowanie zarejestrowanych rozmów do archiwum programu FonTel Backup lub na sieciowe dyski Dropbox, Dysk Google oraz OneDrive. Synchronizacja rozmów z dyskami sieciowymi dostępna jest jedynie w pełnej wersji aplikacji.

Współpraca z zewnętrznymi usługami opiera się na podobnych zasadach, zatem większość ustawień konfiguracyjnych jest wspólna. W każdym przypadku należy określić kiedy ma rozpocząć się synchronizacja nagrań (po każdej rozmowie lub raz dziennie) oraz określić, czy komunikacja wymaga połączenia poprzez sieć lokalną czy też po sieci GSM. Komunikacja po sieci GSM (dane komórkowe) może spowodować naliczenie opłat za transmisję danych (w zależności od abonamentu/umowy z operatorem).

Grupuj według dat - jeżeli usługa zapewnia taką możliwość, nagrania z różnych dni będą pogrupowane w osobnych folderach.

Synchronizuj - określa kiedy nagrania mają zostać wysłane:

Rozpocznij o - godzina synchronizacji w przypadku synchronizacji raz dziennie. Ze względu na specyfikę systemu Android proces synchronizacji może rozpocząć się nawet z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem, zatem ustalona godzina jest mocno orientacyjna.

Tylko przez Wi-FI - synchronizacja archiwum będzie odbywać się jedynie poprzez sieć Wi-Fi, np. w celu ograniczenia kosztów połączenia poprzez dane komórkowe (sieć GSM). Jeżeli synchronizacja powinna się odbyć w momencie, w którym nie ma wymaganej sieci Wi-Fi, zostanie ona wstrzymana aż do pojawienia się wymaganej sieci.

Sieć Wi-Fi - nazwa sieci Wi-Fi, w zasięgu której ma odbywać się synchronizacja. W przypadku ustawienia opcji na Dowolna, każda sieć, do której podłączy się telefon zostanie wykorzystana do synchronizacji.

Pokaż postęp synchronizacji - włącza wyświetllanie paska postępu synchronizacji w obszarze powiadomień.

Pokaż podsumowanie - włącza wyświetllanie podsumowania na zakończenie synchronizacji w obszarze powiadomień.

Pokaż błędy synchronizacji - umożliwia wyświetlanie informacji o błędach występujących podczas synchronizacji co ułatwia diagnozowanie problemów z synchronizacją.

Synchronizuj teraz - rozpoczyna synchronizację; umożliwia szybkie przetestowanie konfiuguracji synchronizacji.


Ustawienia specyficzne dla usług:

FonTel Backup

Synchronizacja archiwum - umożliwia przesyłanie nagrań rozmów do zewnętrznego centralnego archiwum. Wymaga uruchomienia programu archiwizującego FonTel, FonTel Server lub FonTel Backup z odpowiednią liczbą licencji GSM oraz zapewnienia możliwości połączenia się z telefonu (w sieci lokalnej lub z sieci Internet).

Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie zapytania o automatyczną konfigurację. Dzięki niej, będąc w zasięgu sieci Wi-Fi, wystarczy w aplikacji podać swój numer telefonu i następnie wyszukać telefon w oprogramowaniu FonTel, FonTel Server lub FonTel Backup. W ten sposób poniższe opcje aplikacji zostaną automatycznie ustawione zgodnie z konfiguracją programu archiwizującego.

Adres - adres, na którym można połączyć się z programem FonTel Backup

Port - port przeznaczony do komunikacji z programem FonTel Backup. Domyślnie jest to port 6544 protokołu TCP.

Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika. Nazwa i hasło muszą być zgodne z parametrami połączenia w programie FonTel Backup.

Hasło - hasło użytkownika. Nazwa i hasło muszą być zgodne z parametrami połączenia w programie FonTel Backup.

Dropbox

Integracja z Dropbox - włącza przesyłanie plików nagrań rozmów na konto Dropbox. Zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie zapytania o zgodę na dostęp aplikacji FonTel do własnego folderu FonTel na koncie Dropbox. Aplikacja nie będzie miała dostępu do żadnych innych plików na koncie Dropbox.

OneDrive

Integracja z OneDrive - włącza przesyłanie plików nagrań rozmów na konto OneDrive. Zaznaczenie opcji spowoduje wyświetlenie zapytania o zgodę na dostęp aplikacji FonTel do konta OneDrive.

Nazwa folderu docelowego - nazwa folderu, do którego będą zapisywane pliki nagrań rozmów

Dysk Google

Integracja z Dyskiem Google - włącza przesyłanie plików nagrań rozmów na Dysk Google.

Nazwa folderu docelowego - nazwa folderu, do którego będą zapisywane pliki nagrań rozmów

Informacje

Wersja - wersja aplikacji FonTel

Wypróbuj pełną wersję - umożliwia pobranie kodu aktywującego bezpłatny 14-dniowy okres testowy pełnej wersji, by zapoznać się ze wszystkimi możliwościami aplikacji. Okres testowy można aktywować tylko raz. Po jego zakończeniu ograniczenia aplikacji zostaną przywrócone (3-dniowy okres przechowywania nagrań, brak możliwości synchronizacji archiwum).

Kup licencję - przekierowuje do aplikacji FonTel - licencja w sklepie Google Play, będącej kluczem licencyjnym aplikacji FonTel. Zakup licencji odbywa się poprzez zakup i instalację aplikacji FonTel - Licencja i powoduje odblokowanie wszystkich możliwości aplikacji.

Instrukcja obsługi - otwiera niniejszy opis aplikacji

Identyfikator - numer identyfikacyjny, potrzebny między innymi przy połączeniu z programem FonTel Backup

Pobierz log - umożliwia pobranie pliku, w którym aplikacja szczegółowo zapisuje swoją aktywność. W przypadku problemów z aplikacją należy pobrać plik logu i przesłać go wraz z opisem problemu na adres android@fontel.pl.

Bezpieczeństwo

Aby maksymalnie chronić prywatność rozmówców i poufność nagrań w aplikację zostały wbudowane następujące funkcje:

Szyfrowanie nagrań

Po włączeniu opcji Szyfruj nagrania (Ustawienia -> Bezpieczeństwo) pliki nagrań rozmów są szyfrowane podanym hasłem. Zaszyfrowanych plików nagrań nie da się odtworzyć poza aplikacją. Oznacza to, że nawet w przypadku utraty telefonu lub karty SD z archiwum rozmów nikt niepowołany nie powinien poznać treści rozmów. Aby osoba niepowołana nie mogła odsłuchać nagrań bezpośrednio z aplikacji, należy dodatkowo ustanowić hasło dostępu do aplikacji.

Hasło dostępu do aplikacji

Po włączeniu opcji Ochrona aplikacji (Ustawienia -> Bezpieczeństwo) dostęp do aplikacji będzie chroniony hasłem. Przywołanie aplikacji spowoduje wyświetlenie zapytania o hasło i jeżeli nie będzie ono prawidłowe, aplikacja pozostanie ukryta. Nie wpływa to w żaden sposób na nagrywanie rozmów.

Detekcja próby nieuprawnionego dostępu

Wielkokrotne próby wprowadzenia błędnego hasła spowodują skasowaniem hasła szyfrującego nagrania, by zabezpieczyć poufność nagrań w archiwum w przypadku pomyślnej próby odgadnięcia hasła dostępu do aplikacji (nagrania pozostaną dalej zaszyfrowane, jeżeli było wcześniej ustalone hasło szyfrujące nagrania; aby je odsłuchać po pomyślnej autoryzacji wystarczy ponownie je wprowadzić w opcji Hasło szyfrujące).

2 poziomy uprawnień dostępu do aplikacji

Włączenie opcji Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami (Ustawienia -> Bezpieczeństwo) umożliwia rozdzielenie funkcji użytkownika od funkcji administratora - użytkownik może przeglądać nagrane rozmowy i je odsłuchiwać, nie może ich skasować oraz dokonywać zmian w konfiguracji aplikacji. Rozróżnienie pomiędzy administratorem a użytkownikiem następuje za pomocą zdefiniowanych różnych haseł. Opcja ta pomocna jest przy przekazaniu telefonów ze skonfigurowaną aplikacją grupie użytkowników, np. pracownikom, z włączoną opcją synchronizacji z centralnym archiwum rozmów (programem FonTel Backup) - każdy z użytkowników będzie mógł odsłuchiwać swoje rozmowy, ale nie będzie możliwości ich usunięcia.

Ukrycie ikony oraz nazwy aplikacji

Aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu do aplikacji np. w przypadku gdy telefon dostanie się w niepowołane ręce można włączyć opcję Neutralna ikona aplikacji (Ustawienia -> Ogólne). Spowoduje to zmianę nazwy aplikacji na Optimizer oraz zmianę ikony aplikacji na logo systemu Android (robot). Dodatkowo należy ustawić hasło dostępu do aplikacji (Ustawienia -> Bezpieczeństwo) oraz ukryć ikonę powiadomień: Ikona powiadomień: Wyłączona (Ustawienia -> Ogólne).

Polityka prywatności

 1. Aplikacja FonTel - Rejestrator rozmów nie udostępnia i nie przesyła żadnych informacji bez wiedzy i zgody użytkownika. Jedynym przypadkiem, kiedy aplikacja przesyła jakiekolwiek informacje (za wiedzą i zgodą użytkownika) to:
  • aktywacja 14-dniowego okresu testowego,
  • włączenie funkcji synchronizacji.
  W pierwszym przypadku przesyłane są do nas jedynie dane samego telefonu - numer identyfikacyjny, producent, model wersja systemu operacyjnego. Informacje te służą jedynie odpowiednio dp aktywacji okresu testowego. Nie są przesyłane żadne inne informacje pozwalające na identyfikację użytkownika, jak np. numer telefonu czy dane kontaktowe.

  W drugim przypadku użytkownik jawnie włącza i konfiguruje proces przesyłania nagrań rozmów na własne usługi: Dysk Google, Dropbox, OneDrive czy FonTel Backup.

 2. Aplikacja wymaga uprawnień do odczytywania informacji o stanie telefonu i połączeniach oraz do mikrofonu wyłącznie w celu nagrywania rozmów. Informacje o rozmowach oraz pliki z nagraniami rozmów przechowywane są w pamięci telefonu (lub na karcie SD) i bez aktywowania synchronizacji nie są nigdzie przesyłane.
 3. Aplikacja po zezwoleniu na dostęp do kontaktów może automatycznie przypisywać nazwy z książki adresowej do numerów, z którymi prowadzone są rozmowy. Uprawnienie to nie jest konieczne, w przypadku jego braku lista rozmów będzie zawierać jedynie numery telefonów (bez przypisanych im nazw). Uprawnienie do modyfikacji kontaktów pozwala na utowrzenie lub zaktualizowanie informacji w kontaktach bezpośrednio z poziomu aplikacji.
 4. Informacje o sieciach Wi-Fi wykorzystywane są jedynie poddczas synchronizacji, jeżeli jest ona aktywowana (aplikacja może wstrzymać synchronizację do czasu wykrycia określonej sieci Wi-Fi by nie przesyłać rozmów poprzez transmisję danych operatora).
 5. Autorem aplikacji jest firma Metasoft - producent rejestratorów rozmów telefonicznych FonTel:

  Metasoft s.c.
  ul. Saperów 21/1A
  53-151 Wrocław
  Poland